בקרת תלושי שכר בודק שכר מוסמך

תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך) התשע"ב -2012

 

ביוני 2012 נכנס לתוקפו "החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ".
מטרת החוק היא שמעסיקים המקבלים שירות מחברות כוח אדם (עובדי קבלן)
בתחומי ניקיון, הסעדה ואבטחה, יהיו מחויבים לשמור על זכויות עובדי כוח האדם
המועסקים אצלם, ולא יהיו חשופים לעיצומים כספיים.
בהתאם לזאת, החוק מטיל אחריות גם על המעסיקים בכל הנוגע להעסקת עובדי קבלן.

בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה שפורסמו על ידי משרד התמ"ת –
הלשכה המשפטית, הוגדרו מהם הנושאים שבאחריות "בודק שכר מוסמך" לבדוק,
והאופן שבו יבוצעו הבדיקות המדגמיות.

סוגי הבדיקות:

 

1. בדיקת היכרות – בדיקה ראשונה המתבצעת ביד בודק שכר מוסמך לכל היותר, בתום שישה חודשים מתחילת החוזה שבין הקבלן לבין מזמין השירות: בדיקת ההיכרות תתייחס לתקופה שבין חתימת על החוזה לבין תאריך תחילת ביצוע הבדיקה.

2. בדיקה חוזרת – היה ובדיקת ההיכרות נמצאה תקינה במלואה. תתקיים בדיקה חוזרת על ידי בודק שכר מוסמך שנה לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת כאשר התייחסות בבדיקה תהיה התקופה שבין תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת לביו ביצוע הבדיקה החוזרת.

3. בדיקה לא תקינה– היה ונמצאה בכל אחד מהבדיקות אי תקינות מחויב בודק השכר לבקש לתקן את ההפרות שנעשו ולבצע בדיקה חוזרת תוך 6 חודשיים לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת. שההפרות אכן תוקנו ולוודא פעולות למניעת הישענות ההפרה.

4. בדיקה לאחר תלונה– בדיקה לאחר תלונה תתבצע תכוף לאחר שהתקבלה אצל מזמין השירות תלונה לפיה הקבלן מפר הוראה ולמזמין השירות יסוד סביר להניח כי התלונה מבוססת. הבדיקה תתייחס לחודש העבודה שקדם לתלונה ולחודש שבו בוצע ההפרה.

5. בדיקת תשלומים לקופת גמל – תבוצע אחת לשנה החל מחודש אפריל והיא תתייחס לתשלומים לקופות הגמל שבוצעו בשנה שקדמה לשנה שבה מתבצעת הבדיקה.

 

היקף הבדיקה:

1. בדיקת היכרות – 10% עובדי קבלן או 4 עובדי קבלן הגבוהה מביניהם.

2. בדיקה חוזרת – 8% או 2 עובדי קבלן הגבוהה מביניהם

3. בדיקה חוזרת לאחר בדיקה לא תקינה – 15% עובדי קבלן או 4 עובדי קבלן הגבוהה מביניהם

4. בדיקה לאחר תלונה – או 2 עובדי קבלן הגבוהה מביניהם

5. תשלומים לקופת גמל- כלל העובדים המועסקים על ידי הקבלן.

 

אלו מסמכים באחריות בודק השכר לבדוק:

1. רשימת כלל עובדי הקבלן המועסקים אצל מזמין השירות

2. רישיון לעסוק כקבלן –בתחומי שמירה,אבטחה ונקיון

3. הודעה לעובד

4. פנקס שכר ותלושי שכר

5. פנקס חופשה

6. חוזה בין מזמין השירות לבין קבלן השירות

7. אישורי הפקדה

8. טפסי מס הכנסה

9. דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי

10. אישורי רואה חשבון מטעם הקבלן

 

הוראות שבאחריות בודק שכר לבדוק:

1. חוק חופשה שנתית

2. חוק שעות עבודה ומנוחה

3. חוק להעסקת נוער

4. חוק הגנת השכר

5. שכר מינימום

6. תשלומים מכוח צווי הרחבה : פנסיה, הבראה, החזר הוצאות נסיעה, דמי חגים, תוספת יוקר

7. צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר (ענף השמירה , ניקיון והסעדה)

8. הוראות צווי הרחבה שנקבעו בתקנות מכוח סעיף 25 (ב)(3)

הערות:

במידה והבדיקה מצאה הפרה על זכויות העובדים על מזמין השירות לפעול לתיקון ההפרה בקרב עובדי הקבלן. במידה, וההפרה לא תוקנה תוך זמין סביר עליו לפעול לביטול בתום של החוזה בינו לבין הקבלן .

המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. יעל שכר ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן