הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

הקדמה:

עובד במשכורת – הנו עובד המועסק במשכורת על בסיס חודשי.

עובד בשכר (עובד שעתי)- הנו עובד המועסק על בסיס שעות בחודש עבודה

חובת המעביד סעיף 2

מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים

עובד במבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת

ההודעה תינתן בכתב . בהודעה יופיע תאריך ליום ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או התפטרות .

החוק קובע כי על כל צד ביחסי עבודה המעוניין לסיים את העבודה לתת לצד השני התראה מוקדמת טרם תסתיים עבודתו ובכך מאפשר לכל צד להתארגן בתקופת ההודעה המוקדמת למצב החדש.

החוק מחייב הודעה בכתב ובכך מונע מצבים שבהם יתקיימו מחלוקות בדבר סיום העסקה בשני היבטים

פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת – במצב שבו הופסקה העבודה טרם סיומה ייתכן וחוסר תיעוד עשוי לגרום לכל אחד מהצדדים לדרוש מרעהו פיצוי כמי שלא מסר הודעה. פיצוי פיטורים – מצב שבו עובד התפטר ויכול לטעון כי פוטר וידרוש פיצויים או שמעביד פיטר והתכחש לפיטורים.

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת ובשכר סעיף 3+4

כל השאר” סעיף 4חודשי סעיף 3משך תקופת העבודה
1 * מספר חודשי עבודה1 * מספר חודשי עבודהעד חצי שנה כולל (1-6)
1* מספר חודשי עבודה6 + 2.5 * מספר חודשי העבודה בתקופה הנוספת7 חודשים עד שנה (7 -11 כולל)
14 + 1* לחודשים בשנה השנייה ( רק לאחר שאני משלים חודשים)חודש ימיםשנה שניה ( 12-23 כולל)
21+ 1* לחודשיים בשנה השלישיתחודש ימיםשנה שלישית (35 – 24 כולל)
חודש ימיםחודש ימיםלאחר שנת עבודתו השלישית37 והילך


ההתייחסות הנה לימים קלנדריים כלומר עובד שמופטר ביום חמישי וזכאי ל 3 ימי הודעה מוקדמת סיום יחסי עובד מעביד יהיה ביום ראשון כלומר נספרים ימי קלנדריים חמישי, שישי ושבת ולא ימי עבודה.

התייחסות לחודש ימים

ההודעה תינתן בימים מתאריך בחודש קלנדרי ועד אותו תאריך בחודש הבא .כך למעשה ימי ההודעה המוקדמת עלולה להשתנות בהתאם לחודשי עבודה

לדוגמא עובד שהודעה הנה בין 24.02 . עד 23.03 תקופת ההודעה בימים הנה 28 ימים

לעומת זאת הם ההודעה נתנה 24.08 עד 23.09 תקופת ההודעה מוקדמת בימים הנה 31 ימים בשני המקרים נתנה הודעה של חודש ימים בהתאם לחוק.

דוגמאות

כל השאר” סעיף 4חודשי סעיף 3משך תקופת העבודה
3*1 = 31* = 33 חודשים
9*1=96 + ( 9-6 )* 2.5 =13.59 חודשים
14 +( 17-12)(חייב להיות חודשיים מלאים לכן 2 * 1=163017 חודשים – שנה שנייה
21 ימים +(27-24)+1 =22חודש ימים27 חודשיים – שנה שלישית
חודש ימיםחודש ימים37 חודשים – שנה רביעית ומעלהויתור על עבודה בפועל סעיף 6 עמוד 673

סעיף א – מתייחס למעביד שנתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים שהוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה כולה או חלקה ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד תקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

סעיף ב- מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות שהוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה כולה או חלקה ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד תקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מהוראות סעיף זה עולה שהזכות לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת בין אם העובד פוטר או התפטר שמורה אך ורק למעביד.

אם זאת המעביד חייב לתת לעובד פיצוי בהתאם לשכרו הרגיל של העובד לגבי התקופה שבה הוא ויתר על עבודתו של העובד .

לדוגמא עובד קיבל הודעת פיטורים ב 01.02.2012 וביקש מהעובד לא להגיע לעבודה בהנחה שהעובד זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים אזי , סיום יחסי עובד מעביד יהיה ב 28.02.2012

תאריך סיום העבודה יהיה רק בגמ”ח מולו כלומר מתאחר בחודש (תאריך סיום העסקה ארוך מסיום העבודה פיזית) האמור חשוב מאד לתנאים סוציאליים וביטוח לאומי.

תשלום יהיה עבור השכר שהעובד הפסיד עד ליום 28.02.2012

תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת סעיף 7 – פיטורין\ התפטרות ללא הודעה מוקדמת

סעיף זה עוסק בסיום יחסי עבודה בתקופה קצרה מהנדרש .זכות זו נתונה לשני הצדדים (לעובד ולמעביד) הצד שסיים את ההודעה ללא מתן הודעה ייאלץ לשלם פיצוי למשך תקופת ההודעה. במצב זה סיום יחסי עבודה יסתיימו ביום התפטרות \פיטורים.

לדוגמא: עובד פוטר ע”י מעסיקו ב 01.02.2012 ונתנה לו תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים מיום 06.02 העובד החליט שאינו מגיע לעבודתו .העובד יהיה מחויב לפצות את המעביד בגובה שכר העבודה שהיה מרוויח אילו היה ממשיך לעבוד עד לסוף תקופת ההודעה המוקדמת דהיינו עד 28.02. ויחסי עובד מעביד הסתיימו ב 06.02

אישור לעובד על תקופת העסקתו סעיף 8

מעביד ימסור לעובד בסיום יחסי העבודה אישור על תקופת העבודה .מטרת ההודעה לספק לעובד אסמכתא על תקופת העסקה שלו לצרכיו האישיים.

מועד מסירת האישורים

העובד דרש מהמעביד אישור בכתב – תוך 7 ימים

העובד לא דרש את האישור בכתב – תוך 14 ימים.

אי מסירת האישור יכולה להיחשב כעבירה פלילית ע”י המעסיק ו\או על ידי נושא המשרה מטעמו.

פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת סעיף 10

סעיף זה קובע שהוראות סעיף 2 עד 7 לא יחולו במקרים הבאים: לפי הסימון בספר

הסעיף מאפשר לפטור את הצדדים ממתן הודעה מוקדמת .לעניין זה קיימת הבחנה בין עובד למעביד

עובד מתפטר- יוכל להיות פטור מחובת מסירת הודעה מוקדמת לקשת גמישה של נסיבות ( נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת) לדוגמא עובד שחלה ועקב כך אינו יכול לעבוד.

מעביד שפיטר- יכול להיות פטור ממתן הודעה מוקדמת בהתאם למגבלות החוק. ככל שקיים לגביו הסכם קיבוצי המאושר ע”י התמת שקובע סיבות מסוימות ניתן יהיה להטמיע בהוראות אלה . במידה ואין הסכם קיבוצי יפנה המעביד לבית דין לעבודה שיקבע האם ניתן לפטור את המעביד

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן