חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002

חובת המעביד סעיף 1 לחוק

 

אחרי 2002 ביחס לתחילת עבודה

לפני 2002

אחרי 2002 ביחס לתחילת העסקה

נער

7 ימים

רגיל

רק בעקבות בקשה של העובד

30 ימים

שינוי בתנאי השכר

30

30\7 ימים

 

ההודעה תינתן בכתב. בהודעה יפרט את תנאי העסקתו של העובד.

 

סעיף 2 תוכן ההודעה

ניתן דגשים בסעיפים 2 (8) (9) (10)

סוגי התשלומים המשולמים כתנאים סוציאליים ושם קופת הגמל אליה מופקדים תשלומים אלו.

מקום עבודה שבו הסכם קיבוצי- פרטי הארגון.

קבלן כח אדם- את תנאי העבודה עליהם סוכם בכתב בין קבלן כח אדם לבין המזמין.

 

סעיף 3 – הודעה על שינוי              

גם בשינוי תנאי העסקה של עובד במהלך חייו בארגון . נשמר עקרון של הודעה בכתב לגבי שינוי

בתנאי העסקה של עובד: מבוגר –תוך 30 ימים . נער – תוך 7 ימים.

 

סעיף 5 לחוק

במידה והחוק הופר בית המשפט יכול :

 1. לפסוק פיצויים לעובד גם אם לא נגרם נזק של ממון עד גובה של 15,000 ₪

אולם קיימת אפשרות של בית המשפט לפסוק פיצוי בסכום אחר.

 1. לתקן את ההפרה.

בסעיף 5 א – אנו עדים לכך שבמידה והמעביד לא מסר לעובד בכתב הודעה

על תנאי העסקתו ומתעוררת מחלוקת בין הצדדים – חובת הוכחה על המעביד.

אלו סוגי הודעות קיימות תקנות הודעה לעובד:

בתקנות יש שני סוגי הודעות

1 (א) – הודעה בכתב על תנאי עבודה\ שינוי תנאים

1 (ב) על תנאים סוציאליים

תקנות– פרטים נוספים

יש לכלול גם את הפרטים הבאים: משכורת חודשית ,שכר שעה, שכר יום,

שכר שבוע, תצורת או שכר קיבולת.

תשלום בשווה כסף לפי סעיף 3 לחוק הגנת השכר –תשלום בשווה כסף.

באלו מצבים מעביד יהיה פטור מלמסור הודעה לעובד ?

בחוק נקבעו 2 מצבים בהם הסכמי עבודה יפטרו את המעביד מלתת לעובד הודעה על תנאי עבודתו

 1. לפי סעיף 2 (ד) – עובד קיבל לידיו הסכם המפרט את תנאי העסקתו לפי חוק.
 2. תקנות (3) – מעביד של עובד זר המקבל הסכם בהתאם לתנאים בחוק עובדים זרים.

סעיף 1 (ג) המעביד התקשר עם עובד זר בחוזה בכתב בשפתו של העובד ומסר לעובד העתק ממנו.

 

סיכום:

 1. החוק מדבר על מתן הודעה בכתב לעובד על ידי המעביד. ומטרתו להביא לכך שהסיכומים הבסיסים

עם כל עובד יתועדו בכתב ובכך, למנוע מצבים בהם המעסיק ינסה לחזור בו מהתנאים שהבטיח לספק לעובד

 1. בהודעה יפורטו תנאי העסקה של העובד ותנאים סוציאליים לרבות קופת גמל
 2. ההודעה תימסר תוך 30 יום מבוגר ונער תוך 7 ימים
 3. גם בשינוי תנאי העסקה של העובד על המעסיק למסור הודעה בכתב על שינוי לפי המועדים בסעיף 3.
 4. עובדים שתחילת העסקתם לפני תחולת החוק ב 2002 . אם העובד דרש מסמך על פרטי בעסקתו

ימסור המעביד לעובד את ההודעה בכתב לפי המועדים בסעיף 3

 1. החוק מעביר את נטל ההוכחה למעביד. במידה והמעביד לא מסר לעובד בכתב את תנאי עבודתו כנדרש

לפי החוק ונתגלה מחלוקת בין הצדדים חובת ההוכחה הנה על המעביד

 1. בית המשפט יכול לדרוש מהמעביד שלא עמד בדרישת החוק :

פיצוי כספי לעובד גם אם לא נגרם לעובד נזק של ממון או לתקן את ההפרה.

בית המשפט יבחן באי מסירת הודעה על תנאי העסקה או שינוי בתנאי העסקה ביודעין או שלא ביודעין.

אם המעסיק לא עדכן את העובד ביודעין הרי שהוא מערער על עקרון תום הלב ובכך,

צובר יתרון על העובד לכן יהיה מחויב בפיצוי כספי.

 1. בתנאים בהם מסר המעביד לעובד הסכם בשפתו המפרט את תנאי העסקתו

לפי הוראות החוק יהיה פטור מלמסור הודעה על תנאי העסקה.

 

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן