חוק חופשה שנתית

עמוד 432

המטרה העיקרית של החופש לתת לעובד מנוחה על מנת להחליף כוחות תוך כדי התנהלות תקינה של מקום העבודה

סעיף 3

לכמה ימי חופשה העובד זכאי?

החופשה ניתנת לפי יחידות של “שנות עבודה” שנת עבודה= מינואר עד דצמבר .

כך למשל עובד שהחל עבודתו ב 19.06.2006 תהיה שנת עבודה בראשונה שלו 2006 ושנת 2011 השנה השישית שלו

חישוב ימי החופשה הם על בסיס קלנדרי המשמעות היא שהם כוללים את ימי המנוחה השבועית .

ימי המנוחה השבועית משתנים מעובד של 5 ימים ימי המנוחה השבועית הנם שישי ושבת

לעובד 6 ימים יום המנוחה הנו שבת .

לדוגמא עובד 5 ימים צבר בשנה הראשונה צבר לזכותו 14 ימים יוכל להעדר 10 ימים בפועל.

אנו רואים שבפרקטיקה נוהגים לזכות לפי ימי עבודה בפועל ולנצל לפי ימי עבודה בפועל וקיימת הבחנה בין עובדי 5 ו 6 ימים

לדוגמא עובד בשנה הראשונה :עובד 5 ימים יזוכה ב 10 ימים עובד 6 ימים יזוכה ב 12 יום

חישוב הזכאות לחופשה סעיף 3ב

קשר משפטי – כיום יחסי עובד מעביד.

עלינו לבחון:

מצב א – היה קשר משפטי כל השנה – בדיקת ימי עבודה בפועל

1 אם היה קשר משפטי בכל שנת העבודה והעובד עבד 200 ימים ומעלה יהיה זכאי לערך מהטבלה.

2 אם היה קשר משפטי בכל שנת העבודה אך העובד עבד פחות מ 200 ימים אזי יקבל ימי עבודה בפועל \ 200

מצב ב – היה קשר משפטי בחלק מהשנה

1 אם היה קשר משפטי בחלק מהשנת העבודה והעובד עבד 240 ימים ומעלה יהיה זכאי לערך מהטבלה.

2 אם היה קשר משפטי בחלק משנת העבודה אך העובד עבד פחות מ 240 ימים אזי יקבל

ימי עבודה בפועל \ 240 .

יש לשים לב שחלק של יום חופשה לא יובא במניין לדוגמא :

עובד התקיים קשר משפטי מלא בנה הראשונה 01.01.2012 ועבד 180 ימים לכן

14 * 180\200 = 12.6 – העובד יהיה זכאי ל 12 ימים בלבד .

חישוב ימי חופשה סעיף 5

במידה והעובד לקח חופשה ואחד מהעדריות מסעיף 5 חלו בתוך החופשה יראו את החופשה כנספקת ויש להשלים את החופשה ככל האפשר בתוך אותה שנה – ימים אלו לא יילקחו לצורך ניצול וחישוב ימי החופשה.

לדוגמא עובד יצא לחופשה של שבוע ימים -7 ומתוכם חלה 3 ימים לכן יחושב על חשבון החופש רק ב 4 ימים.

הודעה מוקדמת וימי חופשה :

ניתן לחפוף ימי הודעה מוקדמת יחד עם החופשה:

1 תקופת ההודעה המוקדמת עולה על 14 ימים

2 החפיפה תחול רק לגבי הימים שעולים על 14

במקרה בו המעסיק מבקש מהעובד להמשיך את עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת:

1.1 אם העובד מחליט בניגוד לרצון המעסיק שהוא יוצא לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת, יחול סעיף 5(א)(7) לחוק חופשה שנתית, לפיו – אם העובד יצא לחופשה שנתית בתקופת ההודעה המוקדמת, מותרת חפיפה בין תקופת החופשה השנתית לתקופת ההודעה המוקדמת בתנאי שיישארו לפחות 14 ימי הודעה מוקדמת לא חפופים. זאת עקב העובדה שלא מוקנית לעובד בחוק חופשה שנתית הזכות לקבוע מתי הוא יוצא לחופשה (ולכן החלטת העובד תאפשר חפיפה בין הזכויות והעובד יפסיד חלק מימי חופשתו השנתית).

1.2 2 במקרים בהם מעדיף המעסיק לוותר על עבודת העובד בפועל בחלק מתקופת ההודעה המוקדמת, כאשר העובד אינו מבקש לצאת לחופשה, לא ניתן לראות את פעולת המעסיק כהוצאת העובד לחופשה שנתית בפועל, שכן בכל מקרה העובד מפסיק את עבודתו ואינו חוזר לעבודה אצל המעסיק (אין כל טעם ענייני להוצאה לחופשה). לפיכך, העובד זכאי לפדיון חופשה (כך נפסק בע”ע 1496/02 הנ”ל).

מועדי החופשה

היות ובסעיף נכתב החופשה תינתן – ניתן להסיק מכך שהחופשה ניתנת לעובד על ידי המעסיק .כלומר , המעסיק הוא זה שיקבע את סדרי העבודה ואת מועדי החופשה.

המעסיק מחויב לתת חופשה בסיומה של שנת העבודה ולא בתוך שנת העבודה הוא במשך שנת העבודה שלאחריה. ההיגיון שעומד מאחורי הנו שר שתסתיים שנת העבודה ניתן יהיה לדעת באמת כמה ימי חופשה ימי לזקוף לטובת העובד.

החודש האחרון של שנת העבודה – הנו חודש 12 – היות ושנת עבודה הנה שנה קלנדרית. כך למעשה זכות לחופשה שנוצרה בשנת 2012 יוכלה להיות מנוצלת על ידי העובד 12.2012 או בשנה שלאחריה ועד 12.2013.

הוצאה לחופשה.סעיף 6,8,9

רציפות החופשה

החופשה תהיה רצופה ,אך באישור ועד העובדים ובהסכמת העובד ניתן לפצלה בתנאי שלפחות חלק ממנה 7 ימים

מועד היציאה לחופשההודעה מראשמספר ימיםסוג החופשההיוזם
החודש האחרון של שנת העבודה או השנה שלאחריה14 ימים מראשלפחות 7 ימיםחופשההמעסיק
במהלך שנת העבודהאין חובה להודיע מראש1-6חלקי חופשההמעסיק
במהלך שנת העבודה30 ימים2 -אחד מהם יום בחירה מרשימה סגורה בעמוד 440חלקי חופשההעובדצבירת חופשה

סעיף 6,7

לפי סעיף 7 נרשם אין חופשה ניתנת לצבירה אלא , אם המעביד הסכים אז עובד יוכל לנצל 7 ימי חופשה ואת היתרה לצרף לחופשה שתינתן בשתי השניים הבאות.

החודש האחרון של שנת העבודה- במשך שנת העבודה הבאה – שתתי שנות עבודה הבאות

לדוגמא חופשה שנוצרה בשנת 2008 ניתן לנצל עד 12.2008 – או עד 12.2009 – לצבירה -2010-2011

שאלה פתוחה – עמוד 328 9,10 .8,11

האם מותר לעבוד בזמן חופשה לפי סעיף 12

רק במידה ונעשתה עבודה סדירה בשכר יוכל המעסיק לקבל את כספו חזרה .

עבודה בהתנדבות אין בעיה.

חישוב זכאות דמי חופשה

לפי סעיף 10 – בפסיקה נקבע כי בסיס התשלומים של דמי חופשה רחב יותר מבסיס התשלומים של פיצוי פיטורים עמלת מכירות תחשב כחלק מדמי חופשה. אם זאת החזר הוצאות בגין אשל נסיעות וכו’ לא יכללו כבסיס לחישוב דמי חופשה.

עובד במשכורת: בהתאם להוראות החוק אין חשיבות לחישוב דמי חופשה לעובד במשכורת. אך בשל חוק הגנת השכר חשוב לציין בתלוש מהם דמי החופשה ששולמו לעובד במועד החופשה ולכן נציין זאת ברכיב נפרד .

חישוב יהיה על בסיס ימי עבודה לדוגמא משכורת של 8800 ₪ ונסיעות של 1.012 העובד היה ב 10 ימי חופשה בחודש 22 ימי עבודה

ערך יום = 400 ₪ 8800\22

ולכן 400 * 12 ימי עבודה = 4800

400*10 ימי חופשה = 4000

נסיעות 12 * 46 = 552 (לפי ימי עבודה בפועל)

סה”כ שכר של 9,352

עובד בשכר

לגבי עובד בשכר אנו נמצא תחילה מהו ערך יום כאשר נבדוק מהו הערך יום הגבוה ביותר

לפי הרבע השנה שקדמה לחופשה או לפי הרבע השנה המלאה ביותר ב 12 חודשים שקדמו לחופשה.

להסתכל על הדוגמא המספרית בספר בעמוד 326.

מועד תשלום דמי החופשה

סעיף 11- לכל המאוחר ביום שמשלמים את שכרו .במידה והעובד דרש להקדים את דמי החופשה ישולמו 2 ימים לכל המאוחר לפני תחילת החופשה

סעיף 4 עובד פחות מ 75 ימים רצופים

עובד בשכר שעבד אצל אותו מעביד במשך 2 שנות עבודה 75 ימים רצופים לו יהיה חובה לתת לו חופשה אלא זכאי לתשלום תמורת חופשה כביטוי כספי על ויתור הוצאתו לחופשה.
לעובד כזה ישולם 4% משכר העובד תמורת חופשה לדוגמא 488* 4% 192 ₪

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן