חוק שכר מינימום

עמוד   469

מטרת חוק שכר מינימום היא למנוע מצבים בהם עובד יוותר על זכות זו.
החוק בא להבטיח כי כל עובד יקבל שכר מינימאלי שלא יפחת “מהקו האדום” שנקבע לכך.
החוק כולל מספר מסוים של הוראות כמפורט:

שכר המינימום:

לפי הוראת השעה,  החל מיום  1 באוקטובר 2012   סכום השווה ל  – 4,300 .
בהתאמה, גדל גם שכר המינימום לשעה, שיעמוד על 23.12 ש”ח.

חודש
186 שעות לחודש
(עד 43 שעות שבועיות) 

שעה

יומי    (6 ימים בשבוע)

יומי  (5 ימים בשבוע)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

4300

23.12

4300/186

172

4300/25

198.46 ₪ 4300/21.67


 מי זכאי לשכר מינימום:

1. עובד מגיל 18 והילך –עמוד 798

2. עובד עד גיל 18 (וחניך) – עמוד 480

3. עובד בעל מוגבלויות – יקבל שכר מינימום מותאם עמוד 483

הגבלה למספר שעות עבודה סעיף 2 א – תקנה עמוד 478

עובד המועסק במשרה מלאה ,(כנהוג במקום עבודתו אך, מלאה לא יותר מ 186 שעות בחודשבתקנה 1)

בתקנות הוגבל השכר החודשי ל 186 מי שיעבוד יותר מ 186 יהיה זכאי לתוספת על שכר המינימום בגין מספר השעות העולה על 186 .


עובד המועסק במשרה חלקית כיצד נחשב?

סעיף 2 ב– עובד במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו

כאשר עובד המועסק דרך קבע בהיקף משרה חלקית יקבל את שכר המינימום החודשי באופן יחסי כך לדוגמא עובד המועסק ב 60% משרה יקבל משכר המינימום לחודש 4300*60% משרה

עובד שנעדר מעבודתו סעיף2 ג- עובד שנעדר מעבודתו יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א) בשיעור יחסי לזמן העדרו .


שכר מינימום לעובד שעתי או יומי  סעיף 1 + תקנה 1 עמוד 478

בתקנה נקבע אופן החישוב כאשר:

שעתי – שכר מינימום לחלק ב 186

עובד יומי 5 ימים -שכר מינימום לחלק ל  21.666

 עובד יומי 6 ימים -שכר מינימום לחלק ל 25


אילו רכיבים יכללו בשכר מינימום סעיף 3 עמוד 478

בשכר מינימום יכללו הרכיבים הבאים:

לא נכלל בשכר מינימוםנכלל בשכר מינימום
תוספת משפחהשכר יסוד או שכר משולב
תוספת ותקתוספת יוקר אם אינה כלולה בשכר המשולב
תוספות בשל עבודה במשמרותתוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו
פרמיה מדודה, מוסכמת או קבוצתית 
משכורת י”ג 
מענקים על בסיס שנתי 
החזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה 
אש”ל 
נסיעות לדוגמא – שאלה פתוחה עובד משתכר 4500 לחודש המורכב מהפירוט הבא:

שכר יסוד 3,000 ₪

תוספת יוקר 600 ₪  

תוספת משפחה 400 ₪

נסיעות 500 ₪

האם יש “להשלים לעובד שכר בגין שכר המינימום?”

הפתרון: יש לבחון אלו מהרכיבים נכללים לפי חוק כחלק מתשלומי שכר מינימום

שכר מינימום 4300

שכר שנכלל (3000 + 600 )
השלמה לשכר מינימום 700 ₪  

כן יש להשלים לעובד בגין שכר מינימום.


מה תהיה משכורתו של העובד בצירוף ההשלמה ?

 בצירוף ההשלמה מה תהיה משכורתו:

שכר יסוד 3,000 ₪

תוספת יוקר 600 ₪  

תוספת משפחה 400 ₪

נסיעות 500 ₪
השלמה למינימום 700
סה”כ 5,200 ₪


הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל  סעיף 6א עמוד471

מי הוא  מעסיק בפועל – מעסיק בפועל הנו אותו ארגון שמזמין את השירותים מחברות כח אדם

לדוגמא “חברת החשמל” מזמינה שירותים מחברת כ”א . “חברת החשמל”  נחשבת למעסיק בפועל.


המחוקק  קובע  3 מצבים שבהם האחריות לאי תשלום שכר מינימום כחוק חלה גם על המעסיק בפועל :

1. העובד דרש בכתב שכר מינימום מקבלן כח אדם  ומסר למעסיק בפועל הודעה בכתב על כך ושכר המינימום לא שולם  על ידי הקבלן תוך 21 ימים ממועד מסירת ההודעה .

2. מפקח העבודה מסר בכתב הודעה למעסיק בפועל ,כי עובד כח האדם המועסק אצלו משתכר פחות משכר מינימום. ושכר המינימום לא שולם  על ידי הקבלן תוך 21 ימים ממועד מסירת ההודעה .

3. העובד הגיש תובענה נגד המעסיק בפועל וקבלן כח האדם. ושכר המינימום לא שולם  על ידי הקבלן תוך 21 ימים ממועד מסירת התובענה למעסיק בפועל.


חזקות עמוד 800 סעיף 7ב

בסעיף זה המחוקק מתייחס לכל קביעה שבאם לא התקיימה אזי, לא שילם המעביד שכר מינימום אלא, אם הוכח אחרת.

1. המעביד לא הציג רישום נוכחות

2. המעביד לא נתן לעובד תלוש שכר המתחייב בחוק

3. המעביד לא ציין בתלוש השכר את תשלום השעה            

מודעה סעיף 6ב + תקנות סעיף 1 עמוד 477

1. מעביד יציג במקום העבודה , במקום בולט לעין מודעה על חוק  שכר מינימום

2. עדכון סכומי שכר המינימום שבמודעה בהתאם לעדכונם לפי החוק מעת לעת תוך 7 ימים ממועד העדכון.

3. מעביד שרוב עובדיו עובדים מחוץ למשרדי החברה ימסור את ההודעה ליד העובדים  ימסור את ההודעה לידי עובדים אלו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו , וכן במועד הראשון לתשלום בשכרם שחל לאחר עדכון שכר מינימום – לדוגמא בתלוש השכר . וזאת בנוסף למודעה לפי סעיף 6ב.

4. מעסיק המעסיק פחות מ 6 עובדים רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו , וכן במועד הראשון לתשלום בשכרם שחל לאחר עדכון שכר מינימום – לדוגמא בתלוש השכר, במקום הצגת המודעה לפי סעיף 6ב.

5 מעסיק המעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק,משלח יד או שירות ציבורי או פרטי ,פטור מחובת הצגת המודעה.


מיהו חניך? מיהו נער עובד –תקנות שכר מינימום התשמ”ח 1987 עמוד 480

החוק מגדיר 2 אוכלוסיות שיקבלו שכר מינימום מופחת .

חניך בחוק החניכות תשי”ג 1953 קובע : “חניך ” פירושו נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת – נער הלומד בשיעורי מקצוע יהיה זכאי לקבל שכר מינימום מותאם בהתאם לגיל הנער העובד.

נער עובד- שטרם מלאו לו 18

בתקנות נקבע כי שכר המינימום לעובד ישולם לגיל באופן הבא:

שכר המינימום לשעה לנער עובד או לחניך יהיה  החלק ה 173 של שכר המינימום

משרה מלאה ברמה שבועית הנו לפי 40 שעות שבועיות כל חריגה מ 40  שעות שבועיות יחשב כשעות נוספות

שכר מינימום לפי השעה לפי 173מינימום מותאם לפי 4,300אחוזגיל
14.912,58060%חניך
17.403,01070%נער עובד עד 16
18.643,22575%נער עובד 16 עד 17
20.633,56983%נער עובד 17 עד 18

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן