חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951

עמוד 387 . שעות עבודה – סעיף 1

שעות העבודה– "הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה למעט הפסקות לפי סעיף 20 " אנו צריכים לבחון את הזמן שעובד העובד לרשות העבודה קרי, כמה שעות העובד עבד בשביל המעביד .למעט סעיף 20 .

סעיף 20 הפסקות

לפי סעיף 1 אנו למדים שהפסקות לפי סעיף 20 הנם על חשבון העובד . עיקרי הסעיף:

1 .מעל עבודה של שש שעות ומעלה יש לתת הפסקה של 4\3 שעה שמתוכה הפסקה רצופה של חצי (20(א) ).

2 . הפסקה יכולה להיות עד 3 שעות ( 20 (ב)) .במקומות עבודה ציבוריים אנו עדים לכך שהעובדים עובדים מפוצל קרי, יש להם מנוחה של 3 שעות בין שעת היציאה לשעת הכניסה ובכך שעות אלו לא נכללות בספירת השעות לצורך חישוב שעות עבודה של העובד ביום עבודה.

3 . עובד רשאי לצאת בעת ההפסקה ממקום עבודתו בהפסקה שנקבעה לפי סעיף 20 א

4 . היה והעובד נדרש ע"י מעבידו להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה כי הישארותו הכרחית לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.(20 ג)

5. זמן תפילה הנו על חשבון העובד (20 ד )

אם זאת קיימים התרים לסטייה מהחוק בסעיף 20 לחוק כאשר מדובר בעבודה שאינה עבודת כפיים.

היה שבוע העבודה שעובד כאמור מועסק בו בהתאם לתנאי העבודה החלים עליו בן חמשת ימים – מותר להעסיקו תשע שעות ליום ללא הפסקה.

תקן יומי שבועי – סעיף 2+ 3 + צו הרחבה הסכם מסגרת עמוד 702

תקן שעות עבודה- ערך זה קובע את מספר שעות העבודה הרגילות שהעובד צריך לעבוד ביום ובשבוע כדי לקבל שכר רגיל עבור שעות העבודה. מעבר לשעות התקן תזכה את העובד בתגמול שעות נוספות .

יום עבודה – יום עבודה לא יעלה על 8 שעות (סעיף 2 א)

שבוע עבודה– לא יעלה על 45 שעות עבודה. ( סעיף 3)

צו הרחבה מיום 1 ביולי 2000

שבוע העבודה לעובדי 5\6 ימים הנו 43 שעות שבועיות

לסיכום מסעיף 2 ו 3 לחוק וצו הרחבה אנו למדים:

שבוע עבודה: 45 שעות עבודה (עפ"י החוק); 43 שעות שבועיות (עפ"י צו ההרחבה בדבר קיצור שעות עבודה) ולכן:

עובדי 5 ימים:

סה"כ שבוע עבודה הנו 43 שעות שבועיות (מעבר לכך יהיה זכאי לשעות נוספות ) יום עבודה לא יעלה על 9 שעות עבודה

עובדי 6 ימים:

סה"כ שבוע עבודה הנו 43 שעות שבועיות ((מעבר לכך יהיה זכאי לשעות נוספות ) יום עבודה לא יעלה על 8 שעות עבודה

אנו רואים שלכאורה קיימת התנגשות בין התקן היומי לתקן השבועי שכן, עובד שיעבוד 5 ימים 9 שעות עבודה סך השעות השבועיות יעמוד על 45 שעות ולכן קיימים מספר שילובים לקביעת התקן.

תקן של 8.6 שעות לכל יום עבודה ל 5 ימים (תקן הנפוץ ביותר)

גם בעובד 6 ימים קיים התנגשות בין תקן יומי לתקן שבועי 8*6=48 שעות ולכן ניתן מספר שילובים לקביעת התקן בתנאי שיעמוד ב 43 שעות שבועיות.

עבודה במשך 5 ימים של 8 שעות עבודה וביום השישי 3 שעות עבודה 2 עבודה במשך 5 ימים של 7.5 שעות עבודה וביום השישי 5.5 שעות עבודה.

תקן יום עבודה שונה (אם לא נקבע יום עבודה ארוך יותר בתקנות או בהסכם קיבוצי שאושר על ידי השר)

1. ביום שישי תקן יום עבודה הנו 7 שעות עבודה .(סעיף 2ב) 2 . ערב חג תקן יום עבודה שעה פחות מתקן יום עבודה הרגיל קרי עם תקן יום עבודה 9 שעות אזי ערב חג 8 שעות עבודה . (.(סעיף 2ב+ צווי הרחבה) . 3 . ערב יום כיפור – 6 שעות עבודה

עבודת לילה

1. שתי שעות מהן נמצאות בתחום שבין 22.00 בלילה ל 06.00 בבוקר שלמחרת (סעיף 1ב)
2. אורך יום עבודה לעובד שעבד עבודת לילה הנו 7 שעות עבודה . ( סעיף 2 ב).

3 .מפעל שעובדים בו משמרות , אסור להעביד עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.(סעיף 22) .

בסיס החישוב לשעות נוספות ושעות עבודה ביום המנוחה השבועי סעיף 18

הבסיס לחישוב ערך שעה נוספת הנו מהשכר הרגיל של העובד. לפי סעיף 18 "שכר רגיל" כל התוספות שהמעביד משלם לעובד.

העסקה בשעות נוספות

שעות נוספות- שעות העבודה מעל ה "תקן" ביום עבודה .

1. העסקת עובד בשעות נוספות מותרת : כשתאונה או מאורע בלתי צפוי מראש מחייבים זאת, או כשיש לטפל באופן דחוף במכונות או בציוד, כשעובדים במשמרות ,ובהכנת מאזן שנתי , ברישום מלאי סחורה, ומכירה שלפני ערב החג .(סעיף 10)

2. שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לתת היתר לעבודה בשעות נוספות בתקופה של מצב חירום בתוקף הכרזה (מדינת ישראל נמצאת במצב הזה מיום הקמתה) וכן למקומות עבודה הקשורים לביטחון המדינה ובשירותים חיוניים; בשירותים ציבוריים לא תעשייתיים; בשמירה, בבתי חולים; בבתי מרקחת; במוסדות לטיפול בילדים ובזקנים; בבתי אוכל; בתי מלון; בתי קפה; מפעלי תרבות, ספורט ושעשועים; בעבודות גמר והכנה שיש לעשותה מחוץ לשעות הרגילות; בעבודה שמטבעה נעשית לסירוגין ובהפסקות; בעבודה עונתית או במקרים יוצאים מהכלל כשיש לחץ עבודה זמני בלתי רגיל.(סעיף 11 ).

3. שעות עבודה יומיות לא יעלו על 12 שעות עבודה קרי, 3.4 שעות נוספות ברמה יומית (לא מצריך היתר מיוחד)

4. שעות עבודה הנוספות לשבוע עבודה בן 5 ימים יהיה מעל ל- 15 שעות ול 6 ימים 12 שעות נוספות.

תגמול העסקה בשעות נוספות (סעיף 16 )

1. התשלום עבור שעות אחו עומד על 125% ל 2 הראשונות ו 150% עבור שאר השעות. 2 . לגבי עובד המקבל את שכרו על בסיס חודשי ועובד בעבודה מן העבודות המפורטות בפסקה (2) של סעיף 4(א) ובסעיף 4 (ב) מכך ישנה אפשרות לתת לו, במקום הגמול, מנוחה של שעה ורבע לכל אחת משתי שעות נוספות ומנוחה של שעה וחצי לכל שעה נוספת שלאחריהן (וזאת מבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה).

דוגמא : עובד עבד מ 8:00 עד 19:00 תקן יום עבודה 8.6 שעות כמה שעות נוספות יש לעובד

19:00-08:00 – 11 שעות

8.5 – רגילות 100% ,2 – 125% (10.5) ,0.5 – 150% (11) ולכן ש"נ 2.5

מנוחה שבועית סעיף 7

1 . אורך המנוחה השבועית לעובד הינו 36* שעות ברציפות. המנוחה השבועית תכלול: ליהודי את יום השבת, לגבי מי שאינו יהודי אחד מהימים – שישי שבת או ראשון – לפי בחירתו. ( סעיף 7 (א) , (ב) )

אם זאת לפי תקנות שעות המנוחה השבועית עמוד 399+ 400 – התייחסות למנוחה שבועית קטנה מ 36 שעות אך לא פחות מ 25 שעות בבתי חולים ומפעלים שעובדים במשמרות.

2. אסור להעסיק עובד ביום המנוחה השבועי חל האיסור על בעל חנות לסחור בחנותו, ועל בעל בית מלאכה או מפעל לעבוד בבית מלאכתו או במפעלו אם זאת ,שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לתת היתר להעבדת עובד במנוחה השבועית או בחלק ממנה, אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה עלולה לפגוע בביטחון המדינה, בביטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים חיוניים לציבור .(סעיף 12 (א)).

2 .אין להפלות מועמד לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים, ולא ידרוש מעביד מהעובד התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי להתקבל לעבודה.(9ג(א).אם זאת המעביד רשאי לדרוש מהעובד תצהיר בכתב תוך 7 ימים מיום הדרישה ובו הוא מצהיר על דתו , יהודי על שמירת כשרות ועל אי נסיעה בשבת.

העסקה ביום המנוחה השבועי

ניתן להעסיק עובד ביום המנוחה השבועי אם התקיימו שני תנאים מצטברים:

1. העובד לא הגיש בתוך 3 ימים הודעה שבו הודיע כי איננו מסכים לעבוד עקב דתו

2 במידה והגיש הודעה והמעביד דרש מהעובד תצהיר על העובד להגיש תצהיר על דתו תוך 7 ימים מים הדרישה והעובד לא הגיש את התצהיר.

תגמול עבודה במנוחה שבועית (סעיף 17)

1 .על כל שעת עבודה במנוחה השבועית יש לשלם תוספת של 50% מ " השכר הרגיל" קרי, 1.5 מהשכר הרגיל .

2 . לעובד המקבל שכרו על בסיס חודש או יותר ניתן לתת לעובד, במקום הגמול, מנוחה של שעה וחצי בעבור כל שעת עבודה במנוחה השבועית (וזאת מבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה).

לדוגמא: תקן 9 שעות ומשתכר 40 ₪ עבד 12 שעות החישוב

9*100% * 40= 360

2*125% *40 =100

1* 150%*40= 60

12*50% *40 =240

סה"כ 760 ₪

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל (סעיף 30 )

נוער עובד (שלגביו הוראות מיוחדות בחוק עבודת הנוער), שוטרים, שירות בתי הסוהר, עובדי מדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה ,תפקידי אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשר למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם .

רישום בפנקס-סעיף 25 +תקנות שעות עבודה ומנוחה עמוד 397

מעביד חייב לנהל רישום לגבי

שם העובד ,שם אביו ושם משפחתו אצל העובד, ת.ז כתובתו, תאריך תחילת העסקה ,שעות עבודתו , שעות המנוחה השבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה שבועית וסיום העסקה אצל מעביד.

צו הרחבה- דמי חגים עמוד 703

עובד בשכר זכאי לתשלום חג במידה ולא עבד בחג:

1 . ותק של 3 חודשים ומעלה

2. לא נעדר מעבודה לפני החג ואחרי החג אלא , בהסכמת המעביד.

3 . זכאי לתשלום 9 חגים ( 2 ימי ראש השנה, יום כיפורים 2 ימי סוכות 2 ימי פסח, חג שבועות וחג יום העצמאות ).

4 עובד לא יהיה זכאי לחג החל בשבת.

במידה ועבד בחג:

ביוזמת העובד: תשלום שכר רגיל 100% + תוספת שבת (תשלום זה יהיה במקום דמי חגים)

ביוזמת המעביד : תשלום שכר רגיל + תוספת שבת + דמי חג לפי פסק דין צמח עובד שעבד בחג יקבל גם תשלום חג וגם תשלום על שעות עבודה בחג.

לדוגמא עובד המועסק 8 שעות עבודה בשכר של 40 ₪ ועבד בחג ביוזמת המעביד 5 שעות :

5*40*100% =200 ₪

5*40* 50% = 100 ₪

דמי חגים 8 *100% *40 =320 ₪

סה"כ 620 ₪

5. עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום בנפרד עבור ימי חג.

אבל

כדי לקבל דמי אבל צריכים להתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1 . ותק של 3 חודשיים

2 קיים חובת אבלות לגבי קרובים מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות.)

3 העובד לא עבד בימי האבל.

מקום עבודה שבוע עבודה הנו 5 ימי עבודה ימי א-ד – 9 שעות וביום חמישי 7 שעות.

בטבלה שלפניכם מצוין שעות עבודה של עובד בכל יום עבודה .

תוספת שבתסה"כ שעות נוספות ברמה יומית150%125%שעות רגילות מצטברשעות 100%תקןזמן נוכחות נטו (בניכוי הפסקה)ניכוי הפסקהזמן נוכחות ברוטויום
 3129991312א
 9189999ב
 31227991212ג
 1 136991010ד
 426766ה
 64243177שישי
 77   77שבתהעובד עבד ביום שישי היום הפנוי שלו בין 07:00 ל 14:00 ובמוצאי שבת מ 19:00 עד 02:00

1. כמה ש"נ העובד עבד ביום א – 4 ש"נ

2 כמה שעות נוספות העובד עבד ביום שישי- 6 ש"נ לפי חלוקה בטבלה

3 . כמה שעות נוספות בערך של 150% עבד במוצאי שבת – 7 ש"נ ב 150% היות ובדיקה השבועית עבד מעל 43 שעות שבועיות .שישי שבת נבדקים ברצף.

מידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. יעל שכר או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

צרו קשר עוד היום ותאמו פגישת ייעוץ ללא עלות מצדכם

  ליצירת
  קשר

   ×

   בחרו תאריך וזמן מתאים לפגישת ייעוץ ללא עלות

    Call Now Button דילוג לתוכן